O mnie

Moje zasady

Dyskrecja

Twoja tożsamość oraz inne informacje, którymi dzielisz się ze mną w gabinecie, są objęte ścisłą tajemnicą. Możesz zatem czuć się bezpiecznie. Tajemnica może być uchylona wyłącznie w sytuacjach ściśle określonych przez prawo.

Twoje prawa

W mojej pracy kieruję się poszanowaniem praw seksualnych i reprodukcyjnych, wynikających z Deklaracji Praw Seksualnych oraz z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.

Twoja wartość

Respektuje wartość ludzkiej różnorodności seksualnej i dlatego w kontakcie z klient/k/ami priorytetowo traktuje zasadę niedyskryminacji i równego traktowania. Dlatego możesz czuć się bezpiecznie, niezależnie od tego, jakiej jesteś płci, w jakim jesteś wieku oraz jaka jest Twoja orientacja seksualna lub tożsamość płciowa.

Twoje zdrowie

Świadoma wagi, jaką seksualność odgrywa w życiu człowieka, podnoszę swoje kompetencje i angażuję się w proces ustawicznego kształcenia i doskonalenia zawodowego w zakresie psychoterapii, seksuologii oraz metod terapeutycznych.

Wykształcenie

W toku kształcenia udało mi się uzyskać wszechstronne przygotowanie do pracy z osobami w szeroko pojętej trudnej sytuacji.

Dzięki ukończeniu czteroletniej ŚLĄSKIEJ SZKOŁY PSYCHOTERAPII atestowanej przez Sekcję Naukową Psychoterapii i Sekcję Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego uzyskałam kwalifikacje PSYCHOTERAPEUTY uprawniające mnie do pracy z osobami o różnorodnych trudnościach w funkcjonowaniu psychologicznym. Podstawowe dwa podejścia tej szkoły to podejście psychodynamiczne i psychodrama (wyjaśnienie na końcu tekstu).

Dzięki uzyskaniu wykształcenia uniwersyteckiego z zakresu SEKSUOLOGII KLINICZNEJ w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Katowicach nabyłam wiedzę i kompetencje by pomagać osobom ze wszelkimi problemami dotyczącymi sfery seksualnej. W ramach specjalizacji odbyłam staż kliniczny: w Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia w Warszawie.

Ukończyłam także STUDIUM POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ oraz STUDIUM TERAPII UZALEŻNIEŃ w Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie. Kształcenie zakończyłam uzyskaniem CERTYFIKATU SPECJALISTY PSYCHOTERAPII UZALEŻNIEŃ.

Jestem absolwentką STUDIUM PRAWA EUROPEJSKIEGO i przez 6 lat sprawowałam funkcje SPOŁECZNEGO KURATORA SADOWEGO przy Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim.

Ukończyłam moduł A w zakresie PSYCHOTERAPII KRÓTKOTERMINOWEJ SKONCENTROWANEJ NA ROZWIĄZANIU SFBT (Solution Focused Brief Therapy) w Łódzkim Centrum Terapii Krótkoterminowej.

W przeszłości uczestniczyłam w wielu dodatkowych kursach i warsztatach z zakresu psychoterapii np. program terapeutyczny NEST „Nowe Doświadczenie dla Osób Dotkniętych Traumą” – intensywny trening w udzielaniu pomocy terapeutycznym osobom z doświadczeniem różnego rodzaju zaniedbania, przemocy i/lub strat prokreacyjnych, w tym syndromu postaborcyjnego. Szkoliłam się z zakresu: „Diagnoza i terapia patologicznego hazardu”, „Uzależnienia behawioralne” (od zachowań) i inne.

Stale poszerzam swoją wiedzę i umiejętności uczestnicząc w wykładach i seminariach zawodowych, a także w licznych konferencjach, na których występuje zarówno w roli słuchacza, jak i prelegenta. Mam doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i warsztatów.

Poddaje swoją pracę superwizji klinicznej (wyjaśnienie w słowniczku).

SŁOWNICZEK

Podejście psychodynamiczne w psychologii (ang. psychodynamic approach)
To jedna z głównych szkół psychologicznych, która kładzie nacisk na dynamiczne siły rządzące osobowością. Podejście psychodynamiczne zostało opracowane na podstawie dorobku współczesnej psychiatrii oraz uznanych koncepcji psychoanalitycznych. Paradygmat psychoanalityczny zakłada, że rozumienie życia psychicznego wymaga refleksji nad nieświadomością. Życiem człowieka sterują nieuświadomione mechanizmy działania, wewnętrzne konflikty, pragnienia, potrzeby, sposoby interpretowania rzeczywistości społecznej oraz wzorce relacji interpersonalnych. Kluczem do nieświadomości są marzenia senne, objawy nerwicowe, przejęzyczenia oraz nabyte w dzieciństwie nieuświadomione sposoby tworzenia i przeżywania relacji z innymi ludźmi, a tym samym z terapeutą. Psychoterapia psychodynamiczna toczy się w oparciu o relację terapeutyczną, czyli więź, jaka rozwija się pomiędzy pacjentem a terapeutą w trakcie trwania leczenia. Sesja odbywa się „twarzą w twarz”.

Psychodrama
Psychodrama stanowi kompleksowe podejście do psychoterapii, ukierunkowane na przeżycie katharsis, doświadczenie wewnętrznych kompleksów oraz ról w grupie. Jej metody mają na celu uwolnienie kreatywnego potencjału, łącząc elementy autoterapii, autorefleksji i autoedukacji z indywidualną i grupową pracą terapeutyczną oraz wzajemnym dzieleniem się informacjami zwrotnymi. Jest ona swego rodzaju treningiem poszerzania spektrum doświadczeń, samoświadomości i umiejętności społecznych w oparciu o założenia psychologii humanistycznej i głębinowej.

Superwizja w psychoterapii.
Superwizja w psychoterapii oznacza analizę przypadków, procesu psychoterapeutycznego i funkcjonowania psychoterapeuty w relacji terapeutycznej. Prowadzona jest przez uprawnionego psychoterapeutę (definicja przyjęta przez Polską Radę Psychoterapii). Jest to obecnie obowiązkowa forma kształcenia psychoterapeutów ubiegających się o certyfikat dowolnego podejścia. Równocześnie superwizja jest niezastąpioną formą rozwoju zawodowego psychoterapeuty. Jednym z jej walorów jest to, że podczas jej trwania psychoterapeuta doskonali się zawodowo już nie w oparciu o z góry ustalone programy, lecz na podstawie analizy konkretnych, autentycznych przypadków, zdarzeń, sytuacji i procesów. Superwizja obejmuje styl pracy i stosowane przez psychoterapeutę metody, przebieg procesu i dynamikę relacji terapeutycznej oraz inne ważne aspekty pracy psychoterapeuty.  Jak podkreśla zasłużony amerykański psychoterapeuta, Irvin Yalom, rozwój zawodowy psychoterapeuty nigdy się nie kończy. Nigdy też nie kończą się wyzwania i trudności, jakim stawia czoło psychoterapeuta. Dlatego jego zdaniem nawet najbardziej doświadczeni psychoterapeuci powinni regularnie uczestniczyć w superwizjach.

Doświadczenie

Od wielu lat prowadzę własny PRYWATNY GABINET, gdzie zajmuję się szerokim spektrum problemów moich pacjentów. Gabinet to moja wielka pasja i misja. Jest to miejsce bardzo ciepłe i przyjazne, sprzyjające poczuciu bezpieczeństwa. Mój gabinet nie posiada szyldów, tradycyjnej poczekalni ani pani z recepcji. Jest anonimowo i dyskretnie, pomiędzy pacjentami robię lukę czasową, dlatego pacjenci rzadko mijają się w drzwiach.

Od wielu lat jestem BIEGŁYM SĄDOWYM w przedmiocie uzależnienia od alkoholu przy Sądzie Okręgowym w Rybnik. Wykonuję także opinie sądowe z zakresu seksuologii na zlecenie sądów i zakładów karych.

W przeszłości uzyskiwałam doświadczenie zawodowe pracując:

  • 9 lat w PORADNI ZDROWIA PSYCHICZNEGO AL-MED w Wodzisławiu Śląskim, gdzie zdobyłam doświadczenie w zakresie pracy terapeutycznej z osobami z różnymi uzależnieniami, ich rodzinami, a także tzw. Dorosłymi Dziećmi Alkoholików
  • 14 lat w WOJEWÓDZKIM OŚRODU LECZNICTWA ODWYKOWEGO W GORZYCACH na oddziale leczenia uzależnień
  • Kilka lat dyżurowałam na oddziale sądowym/odwykowym SZPITALA PSYCHIATRYCZNEGO w Toszku
  • Współpracowałam z WYŻSZĄ SZKOŁĄ HUMANISTYCZNO – EKONOMICZNĄ w Łodzi wydział zamiejscowy w Wodzisławiu Śląskim, gdzie przez 3 lata akademickie prowadziłam warsztaty psychologiczne (etyka, mediacje oraz komunikacja i integracja)

Szkolenia i konferencje

Szkolenia

  • Konferencje szkoleniowe dla terapeutów, psychologów, lekarzy lecznictwa odwykowego województwa śląskiego
  • Szkolenia dla pracowników zakładów karnych będących w bezpośrednim kontakcie ze skazanymi
  • Szkolenia dla nauczycieli, spotkania edukacyjne dla rodziców

Profilaktyka

  • zajęcia profilaktyczne dzieci z grupy wiekowej szkoły podstawowej, młodzież gimnazjalna i licealna, udział w projektach profilaktycznych

Swoją prace poddaje stałej superwizji w Katowickim Instytucie Psychoterapii.

Umów się na Poradę onlinelubWizytę w gabinecie/pełna dyskrecja/